Õppejõud Õpingud Teadus ja arendustöö Rahvusvaheline koostöö Digiõpe
Personalitöö ja -arendus
• VASTUVÕTT

Lisainformatsioon telefonidel
512 1894 ning 620 2663
e-post: orvet@staff.ttu.ee

• Nõukogu otsus

Õppekava nimetus:
Õppekava nimetus inglise keeles:
Õppekava versiooni kood:
Õppekava versioon kehtib alates:
Väljastatav magistrikraad:

Personalitöö ja -arendus
Personnel and development
HAPM10/10
2010/2011
MA (personalitöö ja -arendus)
MA (in Personnel and Development)

Õppekava eesmärgid: Personalitöö ja arendamise magistriõppekava eesmärgiks on anda valdkonna teaduspõhine haridus koos erialaste teadmiste ja oskustega personalitööst, -juhtimisest ja arendamisest, mille kompetentsid fikseerib Eesti kutsete süsteemis kutsestandard Personalijuht III, IV,V (otsus nr 33/17. oktoober 2008a.) ja EAPM (European Association of People Management) suunistest ning selle läbi parandada personalitöö, -juhtimise ja arendamise kvaliteeti Eestis. Personalitöö, -juhtimine ja arendamine on suunatud organisatsioonide tõhusama juhtimise toetamisele konkurentsivõime tõstmisele ja jätkusuutlikkuse tagamisele. Personalijuhtimise õppekava annab teadmisi ja kujundab oskusi, mis võimaldavad tõhusamalt ja kompetentsemalt välja töötada organisatsioonile sobivat personalipoliitikat ja personali arendamise strateegiat ning seda edukalt ellu rakendada. Personalijuhtimise magistriõppekava läbimine tagab lõpetajale pädevused erialal töötamiseks. Saadavad teadmised-oskused võimaldavad personalispetsialistil ja -juhil toime tulla personalitöö erinevate valdkondade (personali planeerimine, hindamine, valik ja värbamine, arendamine, tasustamine) ülesannetega ning nõustada organisatsiooni juhte inimeste juhtimise ja arendamise valdkonnas. Õppekava läbimine loob lõpetajale eeldused professionaalseks karjääriks avaliku sektori (riigiasutused ja ettevõtted, kohalikud omavalitsused, haridusasutused, meditsiini asutused, sotsiaalvaldkonna organisatsioonid) ja erasektori (suur- ja väikeettevõtted) organisatsioonides ning sisejulgeoleku struktuurides (päästeteenistus, piirivalve, politsei, vanglate süsteem) ja annab hea ettevalmistuse edasiõppimiseks doktoriõppes.

Õppekava õpiväljundid: Personalijuhtimise magistriõppe lõpetaja:
-omab laiapõhjalisi teadmisi personalitöö, -juhtimise ja arendamise valdkondades, põhisuundadest ja uurimismeetoditest;
-omab süsteemset ülevaadet tööturu toimimispõhimõtetest, õiguslikust regulatsioonist ja teoreetilistest printsiipidest ning mõistab laiemate ühiskondlike regulatsioonimehhanismide ja protsesside mõju tööturu toimimisele ja personali arendamisele ja juhtimisele;
-omab baasoskusi organisatsiooni väliskeskkondade mõjude hindamiseks, organisatsiooni protsesside analüüsimiseks, töökeskkonna korraldamiseks ja personaliga seotud küsimuste lahendamiseks;
-omab erialaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi personalitöös, -juhtimises ja arendamises ning oskab neid rakendada oma spetsialiseerumise (personalijuhtimine avalikus sektoris; personalijuhtimine erasektoris, personalijuhtimine sisejulgeoleku struktuurides) valdkondades - oskab koostada personalistrateegiat, planeerida ja kriitiliselt hinnata personali värbamise, valiku, koolitamise ja arendamise vajadust, oskab nõustada juhte personalitööga seotud valdkondades;
-oskab töötajaid nõustada tööalastes ja töösuhete küsimustes ning lahendada esilekerkivaid probleeme;
-suudab osaleda erialastes diskussioonides ja käsitleda spetsiifilisi erialateadmisi ka laiemas ühiskonna kontekstis, oskab kasutada erialateadmisi erinevate ühiskondlike probleemide mõistmiseks ja lahendamiseks;
-oskab tegutseda professionaalselt keerulistes olukordades, on teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest ja oma rolli mõjust organisatsioonis ja ühiskonnas laiemalt;
-valdab tööks vajalikke suhtlemisoskusi, oskab planeerida ja kriitiliselt hinnata oma tööd ja on võimeline suhtlema erinevate gruppidega ja töötama meeskonnas;
-identifitseerib ja oskab sõnastada erialaga seotud probleeme ning oskab valida asjakohaseid teooriaid ja uurimismetoodikaid probleemide lahendamiseks, tunneb teadustöö koostamise põhimõtteid ja oskab läbi viia personaliuuringuid ning analüüsida ja tõlgendada tulemusi;
-on suuteline jätkama õpinguid doktoriõppes või osalema erialases uurimistegevuses ning omab kompetentsi edastada omandatud teadmisi koolitamise või tööalase juhendamise teel.

Peaeriala(d): personali juhtimine avalikus sektoris, personali juhtimine erasektoris, personali juhtimine sisejulgeoleku struktuurides.

Lõpetamistingimused: Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö edukas kaitsmine vastavalt TTÜ Nõukogu kehtestatud korrale. Kaalutud keskhinde väärtus 2,0 või suurem.

Peaeriala: Personali juhtimine avalikus sektoris
Üldõpe 7 EAP
Alusõpe 18 EAP
Põhiõpe 20 EAP
E1: Personali juhtimine avalikus sektoris 28 EAP
Valikained 12 EAP
Vabaõpe 5 EAP
Lõputöö 30 EAP
KOKKU 120 EAP

Peaeriala: Personali juhtimine erasektoris
Üldõpe 7 EAP
Alusõpe 18 EAP
Põhiõpe 20 EAP
E2: Personali juhtimine erasektoris 28 EAP
Valikained 12 EAP
Vabaõpe 5 EAP
Lõputöö 30 EAP
KOKKU 120 EAP

Peaeriala: Personali juhtimine sisejulgeoleku struktuurides
Üldõpe 7 EAP
Alusõpe 18 EAP
Põhiõpe 20 EAP
E3: Personali juhtimine sisejulgeoleku struktuurides 28 EAP
Valikained 12 EAP
Vabaõpe 5 EAP
Lõputöö 30 EAP
KOKKU 120 EAP

Lõpetamistingimused: Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö edukas kaitsmine vastavalt TTÜ Nõukogu kehtestatud korrale. Kaalutud keskhinde väärtus 2,0 või suurem.